Wat een ieder weten moet...
Lo que se debe saber...
What you ought to know...
Nederland: Auteurswet van 23 september 1912, houdende nieuwe regeling van het auteursrecht, geldend op 26-08-2012 .
España: Ley de propiedad intelectual - Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril ( BOE núm. 97, de 22-04-1996) .
United Kingdom: UK Copyright Law - Last amended: 17th April 2015 .

De informatie in dit document kan zonder enige waarschuwing worden aangepast en houdt geen enkele verplichting in van auteur.
De software en/of gegevensbestanden, zoals deze in dit document zijn beschreven, worden geleverd onder de voorwaarden van een gebruikersrechtovereenkomst.
De bedoelde software en/of gegevensbestanden mogen uitsluitend volgens de voorwaarden van deze overeenkomst worden gebruikt of gecopieërd.
Het is bij wet verboden bedoelde software en/of gerelateerde technieken te copieéren op andere wijzen en voor andere doeleinden dan uitdrukkelijk beschreven in voornoemde overeenkomst.
Behoudens de in of krachtens de (Nederlandse) Auteurswet van 23 september 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm, de cloud, of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een gegevensopzoeksysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van auteur.

© Copyright 2012 - 2022, R. Schenkhuizen - Alle rechten zijn voorbehouden.

Tenzij anders vermeld, zijn alle in de schermafdrukken, voorbeelduitvoer en diverse voorbeelden, vermelde namen en adressen fictief. Deze dienen slechts om het gebruik van een Belgium Internet Technologies product te illustreren.

De volgende domeinnamen zijn geregistreerde handelsmerken van R. Schenkhuizen (NIE Y0457526R - España), softwareontwikkelaar en auteur.
Los siguentes nombres de dominios son marcas registradas de Reinier Schenkhuizen (NIE Y0457526R - España), diseñador y autor de software.
The following domainnames are registered trademarks of Reinier Schenkhuizen (NIE Y0457526R - España), softwaredesigner & author.

Windows en Microsoft zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.